Här är användarvillkoren och personuppgiftsbiträdesavtalet för BrumApp - Riktig samåkning

Avtal mellan BrumApp och Användaren

De nya EU-reglerna kräver att vi ska tala om för våra användare om hur vi hanterar persondata på ett tydligt sätt. Vi har därför uppdaterat vår dataskyddspolicy, som bland annat beskriver vilken information om våra användare som vi sparar, varför vi gör det och hur vi använder oss av den. Nedan kan ni läsa om våra allmänna användarvillkor, vår dataskyddspolicy och vårt personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa avtal ingås mellan oss och dig som användare av BrumApp när du blir medlem och skapar en användarprofil. 

Tack för att ni använder BrumApp och hjälper oss att hjälpa miljön! 

 

 

Allmänna användarvillkor

Senast reviderad: 2018-05-25.

Genom att använda applikationen ”BrumApp”, godkänner du som Användare och Medlem följande användarvillkor:

1. Inledning

1.1 Mobilappplikationen ”BRUM” ägs av BrumApp AB (Org. nr 559117-3017). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Driften av applikationen sköts av Wic.con AB (Org.nr  556858-5581), som även är BrumApp:s underleverantör i rollen ”underbiträde” och de behandlar Användarnas personuppgifter på uppdrag av BrumApp AB.  

1.2 Personer som skapat ett användarkonto i applikationen och använder BrumApp kallas härefter ”Användare” eller ”Medlem”.

2. Medlemskap

2.1 BrumApp erbjuder tjänster till Användare som är registrerade Medlemmar i BrumApp. BrumApp:s Medlemmar avtalar om samåkning med hjälp applikationens plattform. Tillträde till BrumApp:s förmedlingsplattform för annonsering om samåkning förutsätter medlemskap i BrumApp, genom nyregistrering. Tillträde till BrumApp:s förmedlingsplattform för annonsering om samåkning förutsätter även att Användare identifierar sig själva genom BankID vid varje inloggningstillfälle (med hänsyn till säkerhetsskäl och Användarnas trygghet).

2.2 En Medlem som skapar en annons och erbjuder skjuts genom samåkning, kallas härefter ”förare”. En Medlem som skapar en reseförfrågan eller ansluter sig till en redan skapad annons om skjuts, kallas härefter ”passagerare”.

2.3 Medlemskap i BrumApp är giltigt och etableras vid:

 1. Medlemmens godkännande av BrumApp:s allmänna Användarvillkor, Dataskyddspolicy och Personuppgiftsbiträdesavtal.
 2. Medlemmens skapande av användarkonto, genom dennes korrekta inmatning av medlemsinformation (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) i BrumApp:s medlemsprofil, eller genom upprättande av medlemskap via Facebook.

2.4 BrumApp har rätt att utan föregående meddelande eller medgivande av Medlem, annullera eller vägra ett medlemskap. Samtliga Medlemmar kan självmant säga upp sitt medlemskap, genom att antingen skicka ett mejl till BrumApp:s supportavdelning, via mejlen Support@BrumApp.se, eller genom att radera kontot manuellt via fliken ”Hantera profil” i applikationen.  

2.5 Medlemmar kan när som helst redigera informationen under fliken ”Hantera profil” i applikationen.

3. Tjänster

3.1 Medlemmar ges tillgång till BrumApp:s plattform för annonsering. Plattformen innehåller och ger tillgång till information, som gör det möjligt för Medlemmar att upprätta nödvändiga kontakter med förare och passagerare som annonserar samåkningsförfrågningar, i syfte att träffa närmare avtal gällande samåkning i privat regi.

3.2 Medlemmar kan välja att stänga av olika notis-funktioner i applikationen under fliken ”Inställningar”, om denne inte önskar få notiser.

4. Betalning

4.1 Om inget annat avtalas mellan Medlemmarna internt, måste Medlemmarna följa BrumApp:s rekommenderade prissättning för den aktuella resan. Det är dock alltid tillåtet att avtala om andra priser, än de BrumApp rekommenderar (Avtalsfrihet).

4.2 I applikationen finns en funktion som automatiskt räknar ut en ungefärlig bränslekostnad för varje resa och applikationen räknar även ut kostnaden, fördelat mellan 1-X antal passagerare, i en så kallad ”samåkningstabell” som finns i samtliga rese-annonser. BrumApp:s uträkning av den ungefärliga bränslekostnaden för varje resa går till på följande vis:

Uträkningen har sin grund i att BrumApp utgår från att en normal bränsleförbrukning är 8,5 L/100 km, vilket innebär en förbrukning om 0,085 L/km (8,5L/100 km). Priset per liter kan variera och BrumApp utgår därför från en marginellt högre bränslekostnad. BrumApp utgår från en prissättning om 15,0 kr/L för bensin, vilket innebär en bensinkostnad om 1,275 kr/km (8,5 L/km * 15,0 kr/L  / 100km). Därefter multipliceras denna summa med resans antal KM. Exempel: Stockholm-Örebro (200 km). Enligt BrumApp:s beräkning är bränslekostnaden för sträckan ovan: 200 km X 1,275 ≈254 kr.

Total bränslekostnad för sträckan Stockholm-Örebro är 254 kr. Denna summa ska antalet resenärer dela på och ju fler som åker, desto billigare blir kostnaden per resenär.

4.3 Bränslekostnaden betalas direkt till föraren av samtliga passagerare och detta sker i privat regi, utanför BrumApp. Föraren väljer själv hur hen vill ta betalt från resenärerna. BrumApp kan inte hålla ansvarig för vad som avtalats mellan parterna gällande betalningen till bilföraren.

5. Marknadsföring

5.1 Det är inte tillåtet för Medlem att marknadsföra på egna eller andras vägnar, genom direkt eller dold reklam, på BrumApp:s webbplats eller i applikationen.

5.2 Det anses utgöra en väsentlig överträdelse av detta avtal mellan BrumApp och Medlem, om Medlemmen handlar i strid med punkten 5.1. BrumApp förbehåller sig rätten att både ta bort innehåll från applikationen och att vidta ytterligare rättsliga åtgärder gentemot Medlem på grund av sådan överträdelse.

6. Medlemmars särskilda skyldigheter

6.1 Uppgifter som en Medlem lämnar till BrumApp ska vara korrekta och får inte strida mot tredje parts rättigheter eller lag.

6.2 Genom att acceptera dessa allmänna användarvillkor garanterar Medlemmen att hen inte ska;

 • tillföra något kriminellt, brottsligt eller straffrättsligt innehåll i BrumApp.
 • tillföra något virusprogram eller annan typ av programvara som kan skada andra Medlemmars program och hårdvara eller BrumApp.
 • inte ska missbruka uppgifter som kan hämtas från BrumApp:s applikation.
 • använda uppgifter hämtade från BrumApp för annat, än för kontakt som är direkt relaterad till samåkning via applikationen.

6.4 Genom att acceptera dessa allmänna användarvillkor garanterar Medlemmen att BrumApp och dess plattform används i enlighet med villkoren i detta avtal. Vid misstanke om missbruk eller brott mot detta avtal, förbehåller sig BrumApp rätten att kontrollera korrespondens mellan Medlemmen och andra Medlemmar och att avsluta ett medlemskap. BrumApp kan spara kopior av konversationer och övrig kontakt mellan Medlemmar som sker genom applikationen, som längst under ett (1) år efter att ett användarkonto har avslutats.

6.5 BrumApp förbehåller sig rätten att dela personuppgifter, om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller tillämpning av våra användarvillkor.

6.6 Medlemmen godkänner att BrumApp kan använda sig av GPS-funktion för att lokalisera Medlemmars befintliga geografiska plats, i syfte att förbättra och underlätta sökfunktionen i applikationen och för att finna samåkningar i närheten av Medlemmen. BrumApp sparar inte sådan information om Medlemmar.

7. Ansvarsbegränsningar och friskrivningar

7.1 BrumApp är endast en annonseringsplattform, som fungerar som en mellanhand och länk mellan olika privatpersoner som önskar att samåka. Därför ansvarar inte BrumApp för vad som avtalas mellan Användarna eller om en Medlem bryter sitt avtal med andra Medlemmar. Användning av tjänsten BrumApp sker på Medlemmens egen risk. BrumApp ansvarar inte heller för eventuella skador som uppstår under samåkningen eller om någon bokad samåkning blir försenad, inte blir av, blir avbokad eller liknande.

7.2 Medlemmen både godkänner och samtycker till att BrumApp inte kan hållas ansvarig för andra Medlemmars användning av applikationen BrumApp. Det är upp till Medlemmarna själva att både planera och genomföra samåkning enligt vad som avtalats mellan berörda parter. BrumApp ansvarar inte för ifall någon Medlem bryter mot ett avtal som ingåtts med andra Medlemmar.

7.3 När två parter har matchats och godkänt varandra, eller när förare har accepterat en passagerare, eller när en passagerare accepterat en förare, ges tillträde till chattfunktion mellan parterna och andra eventuella passagerare, och då anses BrumApp:s tjänst vara genomförd och slutförd.

7.4 När förare skapar en resa i applikationen och andra Medlemmar (passagerare) ges möjlighet att skicka en passagerarförfrågan, och om föraren väljer att acceptera en eller flera passagerares förfrågan om samåkning, ges tillträde till chattfunktionen och då anses BrumApp:s tjänst vara genomförd och slutförd.

7.5 BrumApp:s tjänst anses vara genomförd när berörda parter som önskar samåka har upprättat en kontakt genom chattfunktionen i applikationen.

7.6. BrumApp kan inte hållas ansvarig för tekniska fel, virus, tjänstens tillgänglighet, andra fel hänförliga till tjänstens funktionalitet eller liknande, med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåt.

7.7 BrumApp kan inte hållas ansvarig för förlorad data, information, vinst eller andra följdskador och ekonomiska förluster, med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåt.

7.8 BrumApp kan inte hållas ansvarig för Medlemmars innehåll i applikationen, särskilt beträffande information, länkar och texter i profiler som Medlemmar själva kan redigera, med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåt.

8. Användarens personuppgifter

8.1 För att skapa ett konto och bli Medlem krävs att Användare uppger sitt personnummer vid inloggning, som alltid sker via BankID. Appen utgår ifrån personnumret och tilldelar alla Medlemmar en ålder, som är synlig för alla som använder BrumApp.

8.2 Vid skapandet av ett användarkonto hos BrumApp är Medlemmar medvetna och samtycker till att information såsom namn, ålder, profilbild, boendeort och annan information som Användaren uppger, blir tillgänglig för alla Medlemmar.

8.3 Förare som erbjuder samåkning genom BrumApp, ska ladda upp minst en bild på fordonet och ange registreringsnumret av säkerhets- och trygghetsskäl för medlemmarna. Bilder på fordonet kan sparas av Medlemmen inför framtida reseannonser med samma fordon i BrumApp.

8.4 BrumApp kommer att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att säkerställa att medlemmars information inte görs tillgängligt i större utsträckning än vad som är nödvändigt, för att möjliggöra kommunikation genom BrumApp mellan privatpersoner som önskar samåka.

8.5 BrumApp AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Medlemmar som har frågor rörande sina personuppgifter eller som vill tillvarata sina rättigheter, hänvisas till BrumApp:s supportavdelning via Support@BrumApp.se. Läs mer om behandlingen av personuppgifter i BrumApp:s Dataskyddspolicy.

9. Ändringar av villkor

9.1 BrumApp förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal. Om ändringar görs, meddelas Medlemmar om detta genom ett meddelande eller notis i applikationen. Vid ändringar kan Medlemmar välja att acceptera de nya villkoren eller att avsluta sitt medlemskap hos BrumApp med omedelbar verkan.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion

10.1 Dessa allmänna användarvillkor regleras av svensk rätt. Giltigheten av bestämmelserna i dessa villkor påverkas inte av om en eller flera bestämmelser inte är verksamma eller genomförbara.

10.2 Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa användarvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska avgöras enligt svensk lag och genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Förenklat skiljeförfarande eller ordinärt skiljeförfarande beroende på målets omständigheter).

 Detta avtal är framarbetat tillsammans med Digitala§Juristerna (www.DigitalaJuristerna.se).Dataskyddspolicy

Senast reviderad: 2018-05-25

1. Inledning och syfte

1.1 I denna dataskyddspolicy finns information om hur vi hanterar och behandlar Medlemmars personuppgifter. Alla som lämnar sina personuppgifter till oss, kan i detta dokument läsa om hur vi behandlar uppgifterna och vilka rättigheter de registrerade har.

1.2 Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras, såväl strukturerad som ostrukturerad data.

2. Begrepp och förkortningar

2.1 Personuppgift = Alla uppgifter som hänför sig till en levande fysisk person, som direkt eller indirekt kan hänföras till personen. Tex. Namn, adress, personnummer, köphistorik, e-mail, profilbild.

2.2 Registrerad = Den fysiska person, som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna.

2.3 Personuppgiftsbehandling = En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempel: insamling, bokning, registrering, lagring, organisering och strukturering av personuppgifter.

3. Personuppgiftsansvarig

3.1 BrumApp ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy (enligt principen om ansvarsskyldighet). Policyn fastställs minst en gång per år och uppdateras vid behov. Denna policy gäller för både BrumApp:s Medlemmar och anställda (Wic.con AB och BrumApp AB).

3.3 Vi har rutiner för: gallring av personuppgifter, hur de registrerades rättigheter tillgodoses och för personuppgiftsincidenter. Vi för även en förteckning över personuppgiftsbehandling.

4. Behandling av personuppgifter

4.1 Nedan finns information om varför, hur och vilka personuppgifter vi samlar in och registrerar.

4.2 Vi registrerar personuppgifter, för att våra Medlemmar ska kunna skapa en medlemsprofil i applikationen (enligt principen om ändamålsbegränsning). De vanligaste personuppgifter vi behandlar från våra Användare är: Namn, personnummer, profilbild, e-mail och telefonnummer. Mottagandet av personuppgifterna sker genom att Användaren skapar ett användarkonto i applikationen. Personuppgifterna behandlas varsamt och delas inte till obehöriga.

4.3 BrumApp använder medlemmars personuppgifter för att driva, tillhandahålla och underhålla funktionerna i applikationen BrumApp, såsom att exempelvis göra det möjligt för Medlemmar att kommunicera med andra Medlemmar genom en gemensam chattfunktion, eller för att bjuda in nya Användare till att bli Medlemmar i BrumApp och liknande. De uppgifter som finns i BrumApp kan även användas för anonyma, statistiska och interna utvärderingsändamål. Om en Medlem väljer att redigera eller ta bort personlig information från BrumApp, kan kopior vara synliga på cachade och arkiverade sidor, även en tid efter att redigering av den informationen har gjorts.

4.4 I samband med att en Användare ska bli Medlem, får hen välja att samtycka eller inte samtycka, till att BrumApp ska få tillåtelse skicka välkomstbrev och nyhetsbrev till Användaren, genom dennes e-mejladress.

4.5 Om vi vill registrera fler personuppgifter än vad som behövs måste vi först fråga Användaren om lov och få ett godkännande.

4.6 För att vi ska ha rätt att använda personuppgifter, krävs att vi har så kallad ”rättslig grund” (enligt principen om lagenlighet, korrekthet och öppenhet). Rättslig grund inhämtar vi genom:

 • Samtycke (Användaren godkänner att vi behandlar dennes personuppgifter).
 • Avtal med Användaren (Användaren anses ha förstått och accepterat att behandling av dennes personuppgifter kommer att ske, för att vi ska kunna fullgöra avtalet).
 • att uppgifterna är nödvändiga för att vi ska uppfylla rättsliga förpliktelser, tex. att sköta vår bokföring i enlighet med svensk gällande lag.

4.7 Vi försöker att arbeta främst genom principen om uppgiftsminimering avseende lagring av personuppgifter, dvs. genom att endast behandla de uppgifter som är nödvändiga, adekvata och relevanta för varje enskilt ändamål. Personuppgifterna lagras i Sverige i svenska servrar och system (enligt principen om integritet och konfidentialitet).

4.8 Uppgifterna får inte lagras under längre tid än vad som är nödvändigt, för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Personuppgifter som inte längre får lagras, raderas med jämna mellanrum (enligt principen om lagringsminimering). Något som kan påverka lagringstiden är Bokföringslagen (1999:1078). Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.

4.9 BrumApp kan spara information om en Medlem, även efter att medlemskapet upphört. Informationen kan sparas under viss tid för säkerhetskopiering, arkivering, revision, eller för att på annat sätt behålla och förbättra tjänsten. BrumApp kan behålla och använda den information och det innehåll som ingår i en medlems kommunikation med BrumApp, längst ett (1) år efter avslutat medlemskap hos BrumApp. Personuppgifter om en tidigare Medlem, får användas för marknadsföringsändamål under ett (1) års tid efter att användarrelationen har upphört. Gallring av personuppgifter sker minst 1 gång per år.

4.10 När Medlemmar interagerar med BrumApp genom andra sociala media eller när en Medlem delar en reseförfrågan från BrumApp till Facebook, eller när en Medlem skriver en kommentar på BrumApp:s Facebook-sida, kan information om den personen hämtas från de olika sociala nätverken, varigenom Medlemmen interagerar med BrumApp. Information som kan hämtas från andra sociala nätverk är exempelvis profilbild, användarnamn, e-postadress, användar-ID som är kopplat till ditt sociala media-konto, språk, land, vännerlista och annan information som Medlemmen tillåtit det sociala nätverket att dela med tredje part. Den information som BrumApp kan hämta från en Medlems andra sociala media, vid interaktion genom dessa med BrumApp, beror således på Medlemmens personliga inställningar med de sociala nätverken.

4.11 BrumApp samlar in information om Medlemmars interaktion med applikationen och användning, såsom besökta flikar och sidor, dess innehåll, en Medlems sökningar efter tillgängliga resor, en Medlems genomförda bokningar och liknande sådan information om övriga aktiviteter som utförs i applikationen.

5. Underleverantörer

5.1 Wic.con AB, org. nummer: 556858-5581, är ansvariga över applikationens drift och de är vår underleverantör i rollen ”underbiträde”.

6. Klagomål

6.1 Eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter ska lämnas till Datainspektionen (tillsynsmyndighet).

7. De registrerades rättigheter

7.1 De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att de kostnadsfritt har rätt att få:

 • tillgång till sina personuppgifter.
 • felaktiga personuppgifter rättade.
 • sina personuppgifter raderade.
 • invända mot att personuppgifterna användas för direktmarknadsföring och profilering.

7.2 Vänligen kontakta oss via Support@Brumapp.se om ni vill att något av ovanstående utförs avseende era personuppgifter.

8. Personuppgiftsincidenter

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till vår personuppgiftsansvarig. En personuppgiftsincident är exempelvis ett dataintrång eller annat som innebär att vi förlorar kontrollen över de uppgifter vi behandlar. Alla sådana händelser ska dokumenteras. Personuppgiftsansvarige ska senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen.

Denna policy är framarbetad tillsammans med Digitala§Juristerna (www.DigitalaJuristerna.se).

 

Personuppgiftsbiträdesavtal

Parter
:

Personuppgiftsansvarig: ”Användaren”.

Personuppgiftsbiträde: BrumApp AB, org.nr: 559117-3017.

1. Inledning

1.1 Detta avtal reglerar BrumApp:s behandling av personuppgifter på uppdrag av Användaren och beskriver hur BrumApp ska säkerställa dataskydd, genom tekniska och organisatoriska åtgärder enligt Gällande Dataskyddslagstiftning.

1.2 Detta avtal är en integrerad del av BrumApp:s Dataskyddspolicy och Användarvillkor som måste tecknas mellan Parterna, för att Användaren ska kunna använda applikationen ”BrumApp”.

2. Definitioner

2.1 Definitionen av Personuppgifter, Särskilda kategorier av Personuppgifter,Behandling av Personuppgifter,Registrerad, Personuppgiftsansvarigoch Personuppgiftsbiträde är densamma som används i gällande dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) (”Gällande Dataskyddslagstiftning”).

2.2 I detta avtal benämns Personuppgiftsansvarig som ”Användaren” eller ”Parten”. Personuppgiftsbiträdet benämns som ” BrumApp” eller ”Parten” och kollektivt som ”Parterna”.

3. Omfattning

3.1 Personuppgifter som lämnats av en person som vill bli en Användare, behandlas för att denne ska kunna skapa sitt användarkonton i applikationen ”BrumApp”.

3.2 Detta Avtal har företräde framför eventuella motstridiga bestämmelser om behandling av personuppgifter i de avtal som ingåtts mellan Parterna (BrumApp:s Användarvillkor och Dataskyddspolicy).

4. BrumApp:s skyldigheter

4.1 BrumApp får endast behandla personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med Användarens instruktioner. Genom attingå detta Avtal instruerar Användaren BrumApp att behandla personuppgifter på följande sätt:

 • endast i enlighet med gällande lag,
 • för att uppfylla alla förpliktelser enligt avtal med Användaren,
 • på så sätt som anges i detta Avtal.

4.2 BrumApp har ingen anledning att tro att det finns lagstiftning som förhindrar att BrumApp följer de ovan angivna instruktionerna. BrumApp ska, efter att ha blivit medveten om det, informera Användaren i de fall Användarens instruktioner eller behandling, enligt BrumApp, strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

4.3 BrumApp ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifter enligt Gällande Personuppgiftslagstiftning. BrumApp ska genomföra systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder föratt säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, med hänsyn tagen till den senaste tekniken och implementationskostnader i förhållande till den risk som behandlingen innebär, och typen av personuppgifter som ska skyddas.

4.4 BrumApp ska bistå Användaren med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, sålångt det är möjligt med hänsyn tagen tilltypen av behandling och den informationen som är tillgänglig för BrumApp, för att uppfylla Användarens skyldigheter enligt Gällande Dataskyddslagstiftning avseende förfrågningar från Registrerade och allmänt dataskydd enligt Dataskyddsförordningen artikel 32-36.

4.5 Om Användaren behöver informationom säkerhetsåtgärder, dokumentationeller annan information om hur BrumApp behandlar personuppgifter, och sådana förfrågningar innebär mer informationän den standardinformation som tillhandahålls av BrumApp för att följa Gällande Dataskyddslagstiftning som personuppgiftsbiträde, och det innebär mer arbete för BrumApp, kan BrumApp debitera Användaren för sådana ytterligare tjänster.

4.6 BrumApp och dennes personal ska säkerställa konfidentialitet av personuppgifter som behandlas under detta Avtal. Detta villkor gäller även efter att Avtalet mellan BrumApp och Användaren har upphört att gälla.

4.7 BrumApp ska, genom att skyndsamt meddela Användaren utan onödigt dröjsmål, göra det möjligt för Användaren att uppfylla de rättsliga krav somgäller för information till relevanta dataskyddsmyndigheter och Registrerade vid personuppgiftsincidenter.

4.8 Vidare ska BrumApp, i den utsträckning det är praktiskt möjligt och lagligt, meddela Användaren om;

 • förfrågningar om utlämnande av Personuppgifter som erhållits från en Registrerad,
 • förfrågningar från myndigheter, exempelvis Polisen, om utlämnande av Personuppgifter.

4.9 BrumApp får inte svara direkt på förfrågningar från Registrerade utan medgivande från Användaren.

4.10 BrumApp får inte delge innehåll rörande Avtalet till myndigheter som Polisen, inklusive personuppgifter, med undantag för vad som är lagstadgat, exempelvis genom domstolsbeslut eller liknande beslut.

5. Användarens skyldigheter

5.1 Användaren bekräftar härmed att denne:

 • behandlar personuppgifter i enlighet med kraven i Gällande Dataskyddslagstiftning, vid användning av applikationen ”BrumApp”.
 • har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella personuppgifterna till BrumApp (inklusive eventuella underbiträden som BrumApp använder).
 • är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de personuppgifter som lämnats till BrumApp.
 • instämmer i att BrumApp:s implementering av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är tillräckliga för att skydda de registrerades integritet och personuppgifter.
 • Inte överför några Känsliga Personuppgifter till BrumApp, tex. etniskt ursprung, hälsa, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös övertygelse m.fl.

6. Underbiträden och överföring av data


6.1 Som en del av leveransen av BrumApp:s Tjänster till Användaren enligt BrumApp:s Användarvillkor, Dataskyddspolicy och detta Avtal, kan BrumApp använda sig av underleverantörer inom EU i rollen underbiträde. BrumApp ska säkerställa att underbiträden, genom avtal samtycker till att åta sig ansvar, som motsvarar de skyldigheter som anges i detta Avtal. Läs mer om detta i BrumApp:s Dataskyddspolicy.

6.2 Användaren kan när som helst begära en fullständig översikt och mer detaljerad information om de underleverantörer som är involverade i leverans av applikationen ”BrumApp”.

6.3 Användaren ska underrättas innanändringar sker rörande underleverantörer som behandlar personuppgifter. En sådan ändring ska inte i sig att betraktas som ett brott mot detta avtal.

6.4 Genom att underteckna detta Avtal accepterar Användaren att BrumApp använder sig av underleverantörer på så sätt som beskrivs ovan.

7. Säkerhet

7.1 BrumApp har åtagit sig att tillhandahållaen lämplig säkerhetsnivå i applikationen. BrumApp tillhandahåller säkerhetsnivån genom organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, i enlighet med kravenpå informationssäkerhet som beskrivs i dataskyddsförordningen artikel 32.

7.2 Vidare syftar BrumApp:s interna dataskyddsrutiner till att skydda konfidentialitet, integritet, korrekthet och åtkomst av Personuppgifter. Följande åtgärder är av särskild betydelse i detta avseende:

 • Klassificering av personuppgifter för att säkerställa genomförandet av säkerhetsåtgärder som motsvarar riskbedömning.
 • Användande av system som upptäcker, återställer, förhindrar och rapporterar personuppgiftsincidenter.
 • Genomförande av säkerhetsanalyser för att bedöma kvaliteten i nuvarande tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda personuppgifter, med beaktande av kraven i Gällande Dataskyddslagstiftning.

8. Revisionsrättigheter

8.1 Användaren har rätt att genomföra årlig revision av BrumApp:s uppfyllande av villkoren i detta Avtal. Om lagstiftningen kräver det,kan Användaren begära revisioner oftare. Användaren ger BrumApp befogenhet, att av säkerhetsskäl, bestämma att revision ska utföras av en neutral tredjepartsrevisor.

8.2 Användaren står för eventuella kostnader som uppstår i samband med begärda revisioner. Hjälp från BrumApp som överstiger standardtjänsten som tillhandahålls av BrumApp och/eller BrumApp:s underleverantörer för att följa Gällande Dataskyddslagstiftning, kommer att debiteras.

9. Varaktighet och uppsägning

9.1 Detta Avtal är giltigt så länge som BrumApp behandlar personuppgifter på uppdrag av Användaren, dvs. Avtalet är giltigt så länge som Användaren har ett användarkonto i applikationen ”BrumApp”.

9.2 Avtalet upphör automatiskt när användarkontot avlutas permanent. När Avtalet upphör kommer BrumApp att radera personuppgifter som behandlas på uppdrag av Användaren.

9.3 BrumApp kan behålla personuppgifter efter att Avtalet har upphört, i den utsträckning det krävs enligt lag, med samma typ av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som beskrivs i detta Avtal.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion

10.1 Detta avtal ska tolkas i enlighet med svensk lag och avtalsvillkoren regleras av svensk rätt. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa avtalsvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska i första hand avgöras direkt med Användaren. Om tvist fortfarande föreligger ska tvisten avgöras enligt svensk lag och prövas enligt svensk rätt av skiljedom i, och enligt skiljedomsregler för, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Förenklat skiljeförfarande eller ordinärt skiljeförfarande beroende på målets omständigheter).

Detta avtal är framarbetat tillsammans med Digitala§Juristerna (www.DigitalaJuristerna.se).